Student Feedback Teaching - Learning and Evaluation (2022-23)


Feedback from Students - About Teaching - Learning and Evaluation

Guidelines for Students :

Internal Quality Assurance Cell of this College is conducting a Student Satisfaction Survey regarding Teaching - Learning and Evaluation, which will help to upgrade the quality in higher education. A student will have to respond to all the questions given in the following format with her/his sincere effort and thought. Her/his identity will not be revealedA. Please confirm this is the first and only time you answer this survey.*
कृपया आपण सर्वेक्षणाचे उत्तर देण्याची पहिलीच वेळ असल्याचे निश्चित करा

 Yes  / होय   No  / नाही


B. College Name *

Baburaoji Gholap College, Sangvi, Pune-411027


C. Gender / लिंग*

 Male  /पुरूष  Female  /महिला  Transgender  /तृतीयपंती


D. What degree program are you pursuing now? *
आता आपण कोणता अभ्यासक्रम पूर्ण करत आहात*

 Bachelor's    Master's   Doctorate   Other 


E. What subject area are you currently pursuing?*
आपण आता कोणत्या विषयाचे अध्ययन करत आहात*

 Arts   Commerce   Science   Vocational   Other 


F. Age / वय *


1. How much of the syllabus was covered in the class?*
आपल्या वर्गामध्ये किती टक्के अभ्यासक्रम पूर्ण केला गेला? *

 85 to 100% 
 70 to 84% 
  55 to 69% 
  30 to 54% 
 Below 30% 


2. How well did the teachers prepare for the classes? *
शिक्षकांनी त्यांच्या विषय संबंधित केलेल्या तयारी बाबत आपले मत ? *

 Thoroughly  /अभ्यासपूर्ण
 Satisfactorily  / समाधानकारक
 Poorly  / सर्व साधरण
 Indifferently  / असमाधानकारक
  Won't teach at all  / अजिबात शिकविले नाही


3. How well were the teachers able to communicate? *
शिक्षक संवाद साधण्यास किती यशस्वी होतात? *

 Always effective  / नेहमी प्रभावी
 Sometimes effective  / कधीतरी प्रभावी
 Just satisfactorily  / समाधानकारक
  Generally ineffective  / साधारणपणे प्रभावी
 Very poor communication  / अतिशय कमी प्रतीचे संभाषण


4. The teacher's approach to teaching can best be described as:*
शिक्षकांच्या शिकवणीच्या दृष्टिकोनाचे खालीलपैकी कसे वर्णन करता येईल ? *

 Excellent  / उत्कृष्ट
 Very good  / अतिशय चांगला
 Good  /चांगला
 Fair  /योग्य
 Poor  / समाधानकरक


5. Fairness of the internal evaluation process by the teachers. *
अंतर्गत मूल्यमापनात शिक्षक कितपत पारदर्शकता दर्शवितात *

 Always fair  /नेहमी
 Usually fair  / सामन्यत:
  Sometimes unfair  / कधीकधी अनुचित
 Usually unfair  / सामन्यत: अनुचित
 Unfair  / अनुचित


6. Was your performance in assignments discussed with you? *
आपल्याला दिलेला वर्गपाठ व गृहपाठ या बाबत शिक्षक आपल्याशी चर्चा करतात का ? *

 Every time  /प्रत्येक वेळी
 Usually  / नेहमी
  Occasionally/Sometimes / कधीतरी
 Rarely  / क्वचित
 Never  / कधीही नाही


7. The institute takes active interest in promoting internship, student exchange, field visit opportunities for students?*
महाविदयालय विद्यार्थी प्रशिक्षणासाठी / देवाणघेवाण कार्यक्रम / क्षेत्रभेटीसाठी प्रोत्साहन करते का ? *

 Regularly  /नेहमी
 Often  /अनेकदा
 Sometimes  /कधीतरी
 Rarely  / क्वचीत
 Never  /कधीही नाही


8. The teaching and mentoring process in your institution facilitates you in cognitive, social and emotional growth.*
आपल्या महाविदयालयातील अध्यापन आणि मार्गदर्शन प्रक्रिया आपल्याला संघटनात्मक,सामाजिक आणि भावनिक वाढीस मदत करते *

 Significantly  /मोठयाप्रमाणात
 Very well  /मध्यमप्रमाणात
 Moderately  / माफकप्रमाणात
 Marginally  /किरकोळ प्रमाणात
 Not at all  / कधीच नाही


9. The institution provides multiple opportunities to learn and grow.*
महाविद्यालय आपल्याला शिकण्यासाठी आणि विकासासाठी संधी उपलब्ध करून देते *

 Strongly agree  /पूर्णपणे सहमत
 Agree  /सहमत
 Neutral  /तटस्थ
 Disagree  /असहमत
  Strongly disagree  / पूर्णपणे असहमत


10. Teachers inform you about your expected competencies, course outcomes and programme outcomes.*
शिक्षक आपणाला अपेक्षित कौशल्य व अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे व उपयोगिता याबाबत सूचित करतात का ? *

 Every time  / नेहमी
 Usually  / सामान्यतः
 Occasionally/Sometimes  / कधीतरी
 Rarely  / क्वचित
 Never  / कधीच नाही


11.Your mentor does a necessary follow-up with an assigned task to you.? *
आपले शिक्षक / मार्गदर्शक आपल्याला नेमून दिलेल्या कामाचा पाठपुरावा करतात काय ? *

 Every time  / नेहमी
 Usually  / सामान्यतः
 Occasionally/Sometimes  / कधीतरी
 Rarely  / क्वचित
 Never  / कधीच नाही


12. The teachers illustrate the concepts through examples and applications. *
शिक्षक योग्य ती उदाहरणे देत संकल्पना स्पष्ट करतात का ? *

 Every time  / नेहमी
 Usually  / सामान्यतः
 Occasionally/Sometimes  / कधीतरी
 Rarely  / क्वचित
 Never  / कधीच नाही


13. The teachers identify your strengths and encourage you with providing right level of challenges.*
शिक्षक आपल्यातील क्षमता ओळखून आपल्याला प्रोत्साहन देत योग्यत्या आव्हानांबाबत माहिती देतात काय ? *

 Fully  /पूर्णपणे
 Reasonably  /योग्य
 Partially  / अंशतः
 Slightly  / अल्प
 Unable to  / सांगू शकत नाही


14. Teachers are able to identify your weaknesses and help you to overcome them.*
शिक्षक आपल्यातील कमतरता ओळखून त्यावर मात करण्यासाठी आपल्याला मदत करतात काय ? *

  Every time  / नेहमी
 Usually  / सामान्यतः
 Occasionally/Sometimes  / कधीतरी
 Rarely  / क्वचित
 Never  / कधीच नाही


15. The institution makes an effort to engage students in the monitoring, review and continuous quality improvement of the teaching learning process.*
महाविदयालयामार्फत अध्यापन व अध्ययन व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी म्हणून विद्यार्थ्यावर लक्ष देणे , त्याच्या प्रगतीचा अहवाल मागवणे इत्यादी प्रयत्न सातत्याने केले जातात काय ? *

 Strongly agree  /पूर्णपणे सहमत
 Agree  /सहमत
 Neutral  /तटस्थ
 Disagree  /असहमत
  Strongly disagree  / पूर्णपणे असहमत


16. The institute/ teachers use student centric methods, such as experiential learning,participative learning and problem solving methodologies for enhancing learning experiences.*
शिक्षक विदयार्थी केंद्रित व प्रयोगात्मक पद्धतीने विदयार्थ्यांना समजावून घेऊन त्याचे प्रश्न सोडविण्याचे उपाय अवलंबवितात काय ? *

 To a great extent  /मोठयाप्रमाणात
 Moderate  /मध्यमप्रमाणात
 Some what  / माफकप्रमाणात
 Very little  /किरकोळ प्रमाणात
  Not at all  / कधीच नाही


17. Teachers encourage you to participate in extracurricular activities.*
शिक्षक विद्यार्थ्याना अभ्यासक्रमा व्यतिरिक्तच्या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहीत करतात काय ? *

 Strongly agree  /पूर्णपणे सहमत
 Agree  /सहमत
 Neutral  /तटस्थ
 Disagree  /असहमत
  Strongly disagree  / पूर्णपणे असहमत


18. Efforts are made by the institute/teachers to inculcate soft skills, life skills and employability skills to make you ready for the world of work.*
कोणत्याही कामासाठी तयार राहण्यासाठी सुलभ कौशल्य , जीवन कौशल्य , आणि रोजगार कौशल्ययुक्त अभ्यासासाठी महाविदयालयातील शिक्षकाकडून प्रयत्न केले जातात काय ? *

 To a great extent  / मोठयाप्रमाणात
 Moderate  /माध्यम प्रमाणात
 Some what  /काही प्रमाणात
 Very little  / कमी प्रमाणात
  Not at all  / कधीच नाही


19. What percentage of teachers use ICT tools such as LCD projector, Multimedia, etc. while teaching. *
महाविदयालयातील किती टक्के शिक्षक शिकविताना एलसिडी ,प्रोजेक्टर ,मल्टिमीडिया इत्यादींचा वापर करतात *

 Above 90% 
 70 - 89% 
 50 - 69% 
 30 - 49% 
  Below 29% 


20. The overall quality of the teaching-learning process in your institute is very good.*
तुमच्या संस्थेतील /कॉलेज मधील अध्ययन आणि अध्यापनाची गुणवत्ता चांगली आहे *

 Strongly agree  /पूर्णपणे सहमत
 Agree  /सहमत
 Neutral  /तटस्थ
 Disagree  /असहमत
  Strongly disagree  / पूर्णपणे असहमत


21. Give observations /suggestions to improve the overall teaching-learning experience in your institution.*
तुमच्या महाविदयालयातील अध्ययन आणि अध्यापन यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सूचना / निरीक्षणे सुचवा *: